SCANDLE - massage kaarsen
 Pure Pleasure Soja Massage kaarsen
 SAD Licht therapie

 

 Mijn winkelmandje
 Prijslijst

 

Verkoopsvoorwaarden

Algemeenheden

Wij zijn erg blij u te mogen ontvangen op onze website www.skincoachbelgium.be (hierna 'de site' genoemd). Wij zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site zo exact en actueel mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze site volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn.

Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid:
- in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie;
- voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;
- en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet.

Dienovereenkomstig betekent het feit dat de bestelling gedaan wordt, dat koper deze Algemene Voorwaarden aanvaardt met uitsluiting van alle andere voorwaarden die worden genoemd in de brochures en catalogi die door verkoper zijn uitgegeven.

Belangrijk
Aanbiedingen en prijzen
Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn alleen geldig in België, Nederland en Luxemburg. Eventuele kortingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro's inclusief belastingen en exclusief een bijdrage in de verzend- of leveringskosten (zie Levering) en kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. De verzendkosten bedragen zijn afhankelijk van het gewicht en volume.

De producten blijven volledig eigendom van Skin Coach Belgium B.V.B.A.  totdat het volledige verschuldigde bedrag door Skin Coach Belgium B.V.B.A is ontvangen.

Naar boven

(Ver)koop van onze producten
Onze producten mogen door op de site geregistreerde dealers worden verkocht .  Deze dealers zijn eraan gehouden een inschrijving als zelfstandig handelaar of bedrijf  te hebben in het land waar zij hun handelsbedrijvigheid uitoefenen of van plan zijn deze handelsactiviteit uit te oefenen.

Naar boven

De bestelling en de bevestiging van de transactie
Als u uw bestelling bevestigt door op de knop 'Voltooien' te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Uw bestelling wordt vervolgens in behandeling genomen, zodat u uw pakje gemiddeld binnen 5 tot 6 werkdagen thuis of in de opgegeven bedrijfszetel wordt bezorgd.

Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

Skin Coach Belgium B.V.B.A kan zich op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

We behouden ons echter het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Skin Coach Belgium B.V.B.A is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

Naar boven

Beschikbaarheid van producten
Onze productaanbiedingen op de site zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Als u een product hebt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad blijkt te zijn, zullen wij het in voorraad zijnde gedeelte verzenden. Op de factuur, in uw pakje, ziet u uw gehele bestelling met informatie bij de nog niet geleverde producten. Wordt het tweede gedeelte van uw bestelling geleverd, dan betaalt u hier uiteraard geen verzendkosten voor.

Mocht een product niet meer leverbaar zijn, ontvangt u een waardecheque ter vervanging. Deze cheque kunt u desgewenst verzilveren bij uw toekomstige bestelling.

Naar boven

Veilige betaling
De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in euro en per overschrijving na ontvangst van uw pakje (zonder bijkomende kosten) of door middel van Paypal, waarvan u de gebruiksvoorwaarden hier http://www.paypal.be/be/cgi-bin/webscr?cmd=_home&locale.x=nl_NL  kan terug vinden

Wij herinneren u eraan, dat het bedrag van uw bestelling moet betaald zijn op de vervaldatum die vermeld staat op de factuur. De ontvangst van uw pakje leidt bij niet-betaling automatisch tot :

- De verzending van een eerste aanmaning waarbij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 3,75€ aan het verschuldigde saldo van de factuur wordt toegevoegd als compensatie voor de herinneringskosten van de aanmaning en 12% nalatigheidsintresten per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de aanmaning.
- De verzending van een tweede aanmaning geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vermeerdering van de forfaitaire vergoeding van 7,50€ zal bedragen.
- De verzending van een derde aanmaning geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vermeerdering van de forfaitaire vergoeding van 11,25€ en de overdracht aan onze juridische dienst.

- Bij gebrek aan onmiddellijke betaling na het overmaken aan onze juridische dienst, zal het dossier aan een gespecialiseerd incassobureau overgemaakt worden, met toepassing van rechtswege en zonder ingebrekestelling van een bijkomende forfaitaire vergoeding van 3,75€ op het verschuldigde bedrag om de bijkomende herinneringskosten te dekken, zodat de totale vergoeding 15€ zal bedragen.
Het incassobureau is gemandateerd voor de inning van het verschuldigde bedrag van de factuur, vermeerderd met de totale forfaitaire vergoeding van 15€ met toepassing van rechtswege en zonder ingebrekestelling van een bijkomende forfaitaire vergoeding van 20% op het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 15€ om de administratieve kosten te dekken.

Naar boven

Levering

Prijzen en verkopen zijn vanaf Bilzen - België

De producten worden alleen in België, Nederland en Luxemburg geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste.

Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen. U ontvangt uw pakje gemiddeld binnen 10 werkdagen nadat u uw bestelling bij Skin Coach Belgium B.V.B.A hebt gedaan.

Skin Coach Belgium B.V.B.A bepaalt de wijze van verzending van haar producten, waarbij zij zich het recht voorbehoudt bestellingen onder rembours te verzenden. De kosten voor het verzenden onder rembours zijn voor rekening van Skin Coach Belgium B.V.B.A.

Naar boven

Retourneren
U hoeft u geen zorgen te maken indien een product niet aan uw verwachting voldoet. U zendt het product in perfecte staat en in de oorspronkelijke verpakking binnen de 7 dagen na ontvangst, met vermelding van reden van terugzending, naar Skin Coach Belgium B.V.B.A Klantendienst, Broekemveldweg 33,  -3740 BILZEN. Wij verbinden ons ertoe om het te ruilen of, indien u verkiest, het terug te betalen met een cheque binnen de 14 dagen na ontvangst volgens volgende modaliteiten.

-Het pakje is teruggestuurd zonder geopend te zijn, wij betalen u het bedrag van het pakje en de eventuele verzendingskosten
-Het product is teruggestuurd op uw vraag, wij betalen u het product terug, de retourkosten blijven ter uwer laste -Het product is teruggestuurd door onze verantwoordelijkheid, wij betalen u het product, de verzendingskosten en de eventuele retourkosten terug.

Naar boven

Garantie voor u, de consument
Elke bestelling als particulier geniet de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken op bestellingen.

Naar boven

Aansprakelijkheid
De voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving van kracht.

De betaling van de factuurbedragen dient steeds te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de betalingstermijn als hiervoor genoemd, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal Skin Coach Belgium B.V.B.A overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen volledig voor rekening van de koper.

Skin Coach Belgium B.V.B.A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. Skin Coach Belgium B.V.B.A zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

Skin Coach Belgium B.V.B.A wijst erop dat niet ontvoogde minderjarigen niet bevoegd zijn om contracten af te sluiten. Derhalve moet er voor bestellingen die bedoeld zijn voor minderjarigen toestemming verleend worden door de ouders. In het geval dat er per ongeluk naamgegevens van een minderjarige worden verzameld, heeft het ouderlijk gezag de bevoegdheid zich te verzetten tegen het bewaren en/of doorgeven aan derden van die gegevens.

Hyperlinks kunnen bezoekers doorsturen naar andere websites dan de onderhavige. Skin Coach Belgium B.V.B.A kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van die websites de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften zou overtreden. Bovendien wijst Skin Coach Belgium B.V.B.A erop dat als er een hyperlink wordt aangemaakt naar de homepage van de onderhavige site of iedere andere pagina van de site, daar de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Skin Coach Belgium B.V.B.A voor nodig is.

Naar boven

Intellectueel eigendom
In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo's, tekeningen enz., die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Skin Coach Belgium B.V.B.A of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Skin Coach Belgium B.V.B.A.

Naar boven

Geldend recht/ wetgeving
Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Skin Coach Belgium B.V.B.A verbindt zich ertoe het geheel van de deontologische voorschriften te respecteren van het Belgische Direct Marketing Verbond (ABMD). In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Tongeren rechtsbevoegd.

Naar boven

Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden
Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Skin Coach Belgium B.V.B.A zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.

Naar boven 

<< Terug naar mijn winkelmandje

 
 

© Copyright 2010 SkinCoach Belgium - Webdesign by CorpaTech